Thiết lập độ rộng của các lĩnh vực có tầm nhìn, và điều kiện ban đầu khác. Nhìn chằm chằm vào giữa màn hình hiển thị của các từ (ký tự). Báo chí Play test button để bắt đầu thử nghiệm.
Chú ý: Đối với hoạt động thích hợp, chương trình trực tuyến được yêu cầu phải cài đặt Java JRE6.0. Xem Làm thế nào để sử dụng trang web để tăng tốc độ đọc.


Lĩnh vực xem là một trong những chương trình trực tuyến miễn phí để tìm hiểu tốc độ đọc. Chương trình này cho phép bạn thực hiện một thử nghiệm trên các lĩnh vực của thuật toán tầm nhìn, fr. Chương trình cho phép người sử dụng để điều chỉnh lĩnh vực nhằm ưu đãi riêng và kỹ năng của bạn. Một thử nghiệm cửa trập cho phép để xác định khả năng đồng hóa thông tin, tùy thuộc vào chiều rộng của lĩnh vực xem và số lượng ký tự trong từ. Khả năng điều chỉnh các thiết lập và ưu đãi trong chương trình để các kỹ năng riêng của họ cho phép hiệu quả hơn tốc độ đọc học tập.