Tốc độ đọcHầu hết mọi người đọc từ 200 đến 250 từ mỗi phút. Nhanh hơn là một trang web để học tốc độ đọc. Cho phép bạn tăng tốc độ đọc và đọc tốc độ lên tới 2.000 từ mỗi phút.

Chọn một trong những chương trình trực tuyến miễn phí sau đây để học tốc độ đọc và tăng tốc độ đọc và kỹ năng toán học.

warm-up-eyes-link

Warm-Eye

Ấm lên đôi mắt của bạn khỏi đọc

Warm-Eye

finding-number-link

số tìm kiếm

Hãy thử để tìm số

số tìm kiếm

text-presenter-link

văn bản thuyết trình

đọc nhanh hơn

văn bản thuyết trình

schultz-boards-generator-to-click-link

Bảng Schultz click

Tìm những con số

bảng Schultz

field-of-view-link

quang cảnh

Tăng trường nhìn

quang cảnh

multiplication-test-link

Kiểm tra nhân

Kỹ năng nhân

Kiểm tra nhân

division-test-link

Kiểm tra bộ phận

Kỹ năng phân chia

Kiểm tra bộ phận

schultz-boards-generator-link

Mảng phát Schultz

Tìm những con số

bảng Schultz


.

Các chương trình trực tuyến miễn phí giúp bạn tăng tốc độ đọc và kỹ năng toán học. Thêm thông tin có thể được tìm thấy tại Tốc độ đọc chứa một mô tả về tốc độ mẫu của tốc độ đọc bằng phần mềm miễn phí từ trang web này.