Thiết lập độ dài tối thiểu và tối đa là từ được hiển thị. Nhìn chằm chằm vào trung tâm của kim tự tháp. Hãy thử đọc tất cả các từ trong một hàng. Không di chuyển mắt của bạn. Báo chí Random words button to random words in pyramid of words để thay đổi các từ trong các kim tự tháp..
Chú ý: Đối với hoạt động thích hợp, chương trình trực tuyến được yêu cầu phải cài đặt Java JRE6.0. Xem Làm thế nào để sử dụng trang web để tăng tốc độ đọc.


Các kim tự tháp của từ này là một chương trình miễn phí trực tuyến để thực hành tầm nhìn, là rất quan trọng khi tốc độ đọc. Cho phép bạn mở rộng lĩnh vực xem, và do đó tăng tốc độ đọc. Chương trình cho phép bạn tự động điều chỉnh các kim tự tháp để phù hợp với lời nói và chiều rộng tối thiểu và tối đa của dòng trong các kim tự tháp của các từ. Kim tự tháp Generator cho phép bạn tạo một số lượng không giới hạn của kim tự tháp của các từ đó là rất thuận tiện trong việc đọc hàng ngày tốc độ thực tế.