Đặt ưu tiên số cột và hàng. Nhìn chằm chằm vào trung tâm của bảng. Hãy thử tìm các số thứ tự tăng dần. Không di chuyển mắt của bạn. Báo chí Random table button to random schultz boards để thay đổi các mảng Schultz.
Chú ý: Đối với hoạt động thích hợp, chương trình trực tuyến được yêu cầu phải cài đặt Java JRE6.0. Xem Làm thế nào để sử dụng trang web để tăng tốc độ đọc.

Get it on Google Play